WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

W naszym przedszkolu realizujemy BEZPŁATNIE zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (WWR).

Zajęcia  prowadzone są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu – zależnie od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Terapie oferowane w ramach WWR:

  • terapia pedagogiczna i psychologiczna
  • terapia ręki
  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
  • rehabilitacja ruchowa
  • hipoterapia, dogoterapia i zajęcia rehabilitacyjne w wodzie
  • terapia Integracji Sensorycznej
  • zajęcia ogólnorozwojowe
  • zajęcia z surdopedagogiem
  • trening umiejętności społecznych

W jaki sposób skorzystać z zajęć WWR ?

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju realizowane jest na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o które należy wnioskować w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne w Lublińcu przy ul. Sobieskiego
2. Na mocy rozporządzenia wszystkie dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mają prawo do bezpłatnej kompleksowej i specjalistycznej pomocy od chwili urodzenia lub od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
3. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy dostarczyć do naszego Przedszkola.
4. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem nasz zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii.

Zapraszamy do naszego przedszkola!

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast