Projekt unijny

Zapraszamy do placówki przy ul. Damrota 15 w Lublińcu utworzonej w ramach projektu
„Ułatwić start – polepszenie jakości edukacji przedszkolnej”
o numerach RPSL.11.01.03-24-02B8/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki dostosowaniu 40 miejsc wychowania przedszkolnego (doposażenie placówki, zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć oraz szkolenie nauczycieli) w okresie 01.02.2020 – 31.08.2021 r.

Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym (40 os.) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o niepełnosprawności, z Lublińca, nauczyciele i kadra pedagogiczna Przedszkola (8 os.).

Zadania projektowe obejmowały: wyposażenie placówki, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pokrycie kosztów zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci.
Efektem realizacji projektu była liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego, liczba dzieci objętych zajęciami dodatkowymi, liczba godzin zajęć dodatkowych, liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 485 362,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 412 558,12 PLN

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast