Projekt unijny

Informujemy, że w naszym przedszkolu przy ul. Damrota 15 w Lublińcu w okresie 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. realizowany jest projekt WND-RPSL.11.01.03-24-02B8/19 pt. „Ułatwić start – polepszenie jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości Edukacji przedszkolnej poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki dostosowaniu 40 miejsc wychowania przedszkolnego (doposażenie placówki, zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć oraz szkolenie nauczycieli).

GRUPA DOCELOWA:

  • dzieci w wieku przedszkolnym (40 osób) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o niepełnosprawności, z Lublińca
  • nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkola (8 osób)

ZADANIA PROJEKTOWE OBEJMUJĄ:

  • wyposażenie placówki,
  • podniesienie kwalifikacji nauczycieli,
  • pokrycie kosztów zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 485 362,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 412  558,12 PLN

alpakitomatis

Załączniki do pobrania:

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie placówki.

Zapraszamy!

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast