Orzeczenia

O NAS

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” funkcjonuje w Lublińcu od 2013 roku.
W październiku 2017 roku postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność o oddziały specjalne, wówczas uruchomiliśmy kameralne grupy terapeutyczne dla dzieci potrzebujących wsparcia i intensywnej terapii.

Przedszkole zapewnia całoroczną, bezpłatną opiekę dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupach terapeutycznych oraz w grupach integracyjnych.
Grupy terapeutyczne pracują w godzinach 7.00 do 16.00 zapewniając intensywny program zajęć
w małych kilkuosobowych zespołach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną oraz indywidualną terapię.

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, dla dzieci
z niepełnosprawnością ruchową, afazją, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

NASZE CELE I ZADANIA
 • realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego z dostosowaniem
  do potencjału dziecka,

 • współpracujemy z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wspierających rozwój dziecka,
 • prowadzimy cykliczne grupy wsparcia dla rodziców w ramach, których spotykamy się
  ze specjalistami, wymieniamy doświadczenia oraz integrujemy się,

 • wspomagamy indywidualny, wszechstronny rozwoju psychofizyczny dziecka, zgodnie
  z jego tempem rozwoju, potencjałem i potrzebami,

 • proces rewalidacji prowadzony jest w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności
  i motywacji do działania,

 • stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności, samoobsługi oraz budujemy wiarę we własne siły i możliwości.
TERAPIE SPECJALISTYCZNE I ZAJĘCIA DODATKOWE

Codzienne zajęcia edukacyjne łączymy z terapią indywidualną oraz grupową dostosowaną do potrzeb dziecka:

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • trening umiejętności społecznej – TUS,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa / zajęcia sportowe,
 • ceramika,
 • rytmika,
 • zajęcia kulinarne,
 • arteterapia,
 • logortymika,
 • sensoplastyka,
 • trening samodzielności,
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • język angielski.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • integracja sensoryczna,
 • terapia z logopedą/ neurologopedą / surdopedagogiem,
 • fizjoterapia,
 • terapia ręki,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne,
 • hipoterapia,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • terapia czaszkowo – krzyżowa.
PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia:

7:00-8:15 Schodzenie się dzieci do przedszkola, konsultacje z rodzicami.
Zabawy dowolne, manipulacyjne i konstrukcyjne – obserwacja zachowań dzieci.
8:15-8:20 Zabiegi higieniczne – rozwijanie samoobsługi
8:30-9:00 Śniadanie
8:40-9:00 Czynności porządkowo – higieniczne
9:00-10:00 Zajęcia terapeutyczne i edukacyjne grupowe ( prowadzone w poszczególne dni tygodnia) :
• rytmika,
• ceramika,
• dogoterapia,
• logorytmika,
• arteterapia,
• metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• zajęcia sportowe,
• zajęcia kulinarne,
• język angielski.
10:00-10:20 II Śniadanie
10:20-11:20 Zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz świeżym powietrzu:
• zabawy ruchowe na sali zabaw
• spacery, wycieczki
• zabawy na wewnętrznym i zewnętrznym placu zabaw
11:20-12:15 Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET)
12:15-12:25 Zabiegi higieniczne
12:25-13:00 Obiad
13:00-13:30 Relaks poobiedni – muzykoterapia, bajkoterapia,
13:30-14:15 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju
• zajęcia indywidualne z dzieckiem,
• prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
14:15-14:25 Czynności higieniczne.
14:25-14:45 Podwieczorek
14:50-16:00 Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci:
• Wspólne zabawy z dziećmi,
• Zabawy ruchowe przy muzyce
• Konsultacje z rodzicami.
DODATKOWO
DODATKOWO W TRAKCIE POBYTU W PRZEDSZKOLU DZIECI MAJĄ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB ORAZ ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZENIA
(od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach ): integracja sensoryczna,
terapia z logopedą / neurologopedą / surdopedagogiem, pedagogiem, psychologiem, ologofrenopedagogiem, fizjoterapia, terapia ręki, gimnastyka korekcyjna
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH WSPÓLNIE Z RODZICAMI:
Hipoterapia realizowana w Stadninie Koni w Kochcicach , terapia w wodzie – nauka pływania według koncepcji Halliwick oraz terapia czaszkowo – krzyżowa prowadzona w Ośrodku Terapii TEZ w Lublińcu.
NASZYM PODOPIECZNYM STWARZAMY MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ POPRZEZ ZAJĘCIA:
Tenis, squash, pianino, zajęcia taneczne, robotyka LEGO.