Orzeczenia

O NAS

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” funkcjonuje w Lublińcu od 2013 roku.
W październiku 2017 roku postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność o oddziały specjalne, wówczas uruchomiliśmy kameralne grupy terapeutyczne dla dzieci potrzebujących wsparcia i intensywnej terapii.

Przedszkole zapewnia całoroczną, bezpłatną opiekę dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupach terapeutycznych oraz w grupach integracyjnych.
Grupy terapeutyczne pracują w godzinach 7.00 do 16.00 zapewniając intensywny program zajęć
w małych kilkuosobowych zespołach przez wysoko wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną oraz indywidualną terapię.

Indywidualnie rozpatrujemy potrzeby i możliwości dziecka, po czym wraz z jego rodzicami/opiekunami analizujemy przydział do grupy terapeutycznej lub integracyjnej.

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, dla dzieci
z niepełnosprawnością ruchową, afazją, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegółowe informacje udziela: 

Małgorzata Urbaniak, pod numerem telefonu 511-606-458

NASZE CELE I ZADANIA
 • realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego z dostosowaniem
  do potencjału dziecka,
 • współpracujemy z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wspierających rozwój dziecka,
 • prowadzimy cykliczne grupy wsparcia dla rodziców w ramach, których spotykamy się
  ze specjalistami, wymieniamy doświadczenia oraz integrujemy się,
 • wspomagamy indywidualny, wszechstronny rozwoju psychofizyczny dziecka, zgodnie
  z jego tempem rozwoju, potencjałem i potrzebami,
 • proces rewalidacji prowadzony jest w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności
  i motywacji do działania,
 • stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności, samoobsługi oraz budujemy wiarę we własne siły i możliwości,
 • w przedszkolu holistycznie dbamy o rozwój oraz dobre samopoczucie naszych podopiecznych, z tego względu realizujemy również diety eliminacyjne, w oparciu o wskazania specjalistów

Szczegółowe informacje udziela: Małgorzata Urbaniak pod numerem telefonu 511-606-458

TERAPIE SPECJALISTYCZNE I ZAJĘCIA DODATKOWE

Codzienne zajęcia edukacyjne łączymy z terapią indywidualną oraz grupową dostosowaną do potrzeb dziecka:

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • trening umiejętności społecznej – TUS,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa / zajęcia sportowe,
 • ceramika,
 • rytmika,
 • zajęcia kulinarne,
 • arteterapia,
 • logortymika,
 • sensoplastyka,
 • trening samodzielności,
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • język angielski.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • integracja sensoryczna,
 • terapia z logopedą/ neurologopedą / surdopedagogiem / tyflopedagogiem
 • fizjoterapia,
 • terapia ręki,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne z psychologiem,
 • hipoterapia,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem,
 • gimnastyka korekcyjna.
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH WSPÓLNIE Z RODZICAMI:
Hipoterapia „Malinowo” w Glinicy oraz „Salem” w Oleśnie oraz inne terapii wynikających z potrzeb dziecka.
NASZYM PODOPIECZNYM STWARZAMY MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ POPRZEZ ZAJĘCIA:
Tenis, squash, pianino, zajęcia taneczne, robotyka LEGO.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast